Проект HEARD

4

Проект HEARD - 101080161 (CERV)

Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV)

Програма CERV има за цел да защитава и насърчава правата и ценностите на Европейския съюз, залегнали в Договорите на ЕС и Хартата на основните права. Програмата цели да допринесе за поддържането и развитието на приобщаващи демократични общества, основани на принципите на правовата държава.

НАШАТА ИСТОРИЯ

Как започна всичко?

Пандемията повлия на живота ни многостранно и се прояви в много аспекти, като например отрицателното въздействие на вируса върху живота на отделните хора и многото смъртни случаи. Отражението се прояви и върху световната икономика, трудовата заетост, както и върху качеството на живот в обществото под формата на ограничаване на социалните права, като например правото на защита от бедност и социално изключване, правото на жилище и образование, и ограниченията на медицинските грижи. Ковид-19 оказа влияние и върху демократичните дебати и упражняването на основните права в различните страни на Европа. Въздействието е още по-силно изразено от гледна точка на пола, тъй като, както отбелязва Организацията на обединените нации (2020 г.), "от здравеопазването до икономиката, от сигурността до социалната закрила, въздействието на COVID-19 се изостря за жените и момичетата само по силата на техния пол". Предвид посочената ситуация Европейската комисия подкрепи проекта HEARD, който се фокусира върху въздействието на кризата COVID-19 върху демократичния дебат, упражняването на основните права и работата и живота на жените през призмата на пола.

2
3

НАШИЯТ ФОКУС

Към какво се стремим?

Проектът HEARD се фокусира върху въздействието на кризата от Ковид-19 върху демократичния дебат, упражняването на основните права и баланса между работата и личен живот на жените от гледна точка на пола. Търсенето на адекватен отговор за преодоляване на кризата, причинена от Ковид-19, следва да бъде резултат от участието на различни социални партньори, гражданското общество и органите за вземане на решения в дадена държава. Чрез включването на партньори от 9 различни европейски държави във всички фази на проекта ние целим да измерим въздействието на пандемията COVID-19 по отношение на зачитането на върховенството на закона, демократичните ценности и упражняването на основните права на човека, като обръщаме специално внимание на социалните права на гражданите и жителите на дадената държава. Както видяхме, вирусът оказа въздействие върху много аспекти на демокрацията в държавите по света - от отлагане на избори до репресии, арести и насилие на протестиращи граждани и използване на военна сила за разрешаване на дългогодишни конфликти и за укрепване на властта" (USGLC, 2021).

0
Партньори
0
Резултати
0
държави