Партньори

FACULTY OF ORGANISATION STUDIES IN NOVO MESTO

FOS

Факултетът по организационни науки в Ново место (FOS), Словения, е основан през 2008 г. като независим факултет съгласно словенското законодателство. FOS е с акредитирани учебни програми по управление на качеството на бакалавърско, магистърско и докторско ниво. FOS има иновативен подход, ориентиран към личностното развитие на студентите и разполага с преподаватели с богат академичен и практически опит.

Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga

FAJUB

FAJUB - Федерацията на младежките сдружения на Брага е организация, която представлява политически младежките сдружения в област Брага на местно, национално и международно ниво. FAJUB си поставя за цел да открои значението и ролята на сдруженията в неформалното образование на младите от Брага, за да развие младежкото движение в региона. Чрез обучението и развитието на младежки асоциации, организацията се стреми към бъдеще с повече възможности, което да насърчава младежкото предприемачество.

CITY DI VIMERCATE VIMERCATE

VIMERCATE

Вимеркате е италиански град с 26156 жители, на 23 км от Милано, в регион Ломбардия. Кризата, предизвикана от Ковид-19, засяга драматично живота на хората във Вимеркате, по-специално област Ломбардия, където пандемията настъпва преди другите области в Италия. Италия е една от най-засегнатите страни в Европа, а пандемията задълбочава вече съществуващите неравенства, особено неравенството между половете, на местно, регионално и национално равнище. Благодарение на офиса за проекти и фондове на ЕС във Вимеркате, с доказан опит в управлението на ЕС проекти, се насърчават дебати на местно ниво за справяне с екологичните проблеми, които засенчват последиците от употребата и потреблението на пластмаса. В тази връзка Вимеркате се ангажира с повишаване на осведомеността на местното население относно последиците от кризата върху демократичния дебат, упражняването на основните права и баланса между работата и личния живот на жените.

NORDIC DIASPORA FORUM

NDF

Nordic Diaspora Forum (NDF) е изследователска организация, разположена в Стокхолм, Швеция, с опит в областта на социалните иновации и изследвания. През годините на своята дейност участват активно в планирането, изпълнението и оценката на проекти на европейско и национално равнище в различни тематични области и специфични теми като предприемачество, информационни и комуникационни технологии, социални иновации, изменението на климата (улесняване на зеления преход и увеличаване на енергията), социално приобщаване и др. Организацията поема разработването на стратегията за разпространение, комуникация и употреба, като разполагат с мрежа от заинтересовани страни, които биха могли да приобщат към проекта.

Ayuntamiento de Mislata

Ayto de Mislata

Мислата е испански град, който се намира в област Валенсия, намиращ се в рамките на градската агломерация на град Валенсия. Трябва да се отбележи, че градските центрове на Мислата и Валенсия са обединени и ги разделя само една улица. Демографската численост на Мислата е 44 320 жители и е един от европейските градове с най-висока гъстота на населението.

Associazione InCo ? Molfetta APS

InCo - Molfetta

InCo Molfetta е създадена през 2016 г. от група доброволци, желаещи да предложат на младежите възможности за мобилност в чужбина. Целта на InCo е да установи диалог между различни култури, благодарение на няколко програми на ЕС за младежи и възрастни. InCo Molfetta подкрепя развитието на ключови умения за младите хора и насърчава признаването на неформалното обучение.

Institute of Entrepreneurship Development

iED

Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е гръцка организация с нестопанска цел, която се ангажира с насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух. В качеството си на модерна международна организация, сертифициран център за високи постижения и цифров иновационен хъб, iED произвежда и предава ноу-хау. iED стимулира предприемаческите познавателни процеси и подкрепя всяко предприемаческо начинание в Европа. Използвайки изградената си мрежа и опита си в различни, финансирани от ЕС изследователски и иновационни проекти, насочени към предприемачеството, iED създава всеобхватен център за знания, който покрива нуждите на паневропейската предприемаческа екосистема. Using our network and our expertise in diverse EU-funded research and innovation projects focused on entrepreneurship, we have created an all-inclusive Knowledge Hub that covers the needs of the pan-European entrepreneurial ecosystem.

Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

FECE

Фондация за предприемачество, култура и образование (FECE) е организация с нестопанска цел със седалище в София, България, основана през януари 2014 г. Нейната мисия е да насърчава, подпомага и подкрепя развитието на културата, образованието, иновациите и предприемаческите качества на младите хора и хората с ограничени възможности. FECE подкрепя свободата на културно изразяване, насърчава и организира творчески инициативи в различни области на изкуството, културата, медиите и образованието. Мисията на FECE е чрез изкуство, култура и образование да предостави възможности за развитие на различни общности и целеви аудитории. FECE застава зад опазването на културното наследство между поколенията и допринася за развитието на междукултурния диалог между различните слоеве на обществото. FECE осигурява подкрепа за организирането и провеждането на културни събития, семинари, изследвания и конференции.

CBE Sud Luberon Val de Durance

CBE

CBE е организация с нестопанска цел, създадена през 1982 г., посветена на разширяването на местния социален диалог. Седалището ѝ е в Пертуи, Югоизточна Франция. Нейната цел е да насърчава заетостта, като изтъква и подкрепя местните инициативи. Частна или публична, индивидуална или колективна, CBE се стреми да създаде синергии, свързани с икономическите дейности, териториалното планиране и човешкия потенциал, на които се основава идентичността на Южен Люберон. Създаването и организирането на CBE отговаря на общата воля на местните социално-икономически участници. Този израз на местна демокрация гарантира ефикасността и целесъобразността на извършваните действия. CBE е и Europe Direct център, официална мрежа на Европейската комисия, която популяризира европейските ценности и ползи за гражданите. It is based in Pertuis, South-East of France. Its objective is to promote employment, highlighting and supporting local initiatives. Private or public, individual or collective, it seeks to create synergies linked to economic activities, land planning and human potentials on which the South Luberon identity is based. The creation and organisation of a CBE respond to a common will of local socio-economic actors. This expression of local democracy assures the efficiency and pertinence of the actions conducted. CBE is also a EUROPE DIRECT centre, official network from the European Commission, which promotes the European values and benefits to citizens.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

CARDET

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) е независима, неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Кипър, с партньори от цял свят. CARDET е една от водещите институции в евро-средиземноморския регион за научни изследвания и развитие. Нашият екип се стреми да предлага услуги с най-високо качество в полза на обществото. Сътрудничим си с местни и международни организации, публични и частни органи, както и с различни дисциплини при разработването на решения за местни и глобални предизвикателства. Мисията на CARDET е да вдъхновява образованието на следващото поколение и да насърчава научните изследвания, иновациите и развитието чрез практики, основани на доказателства, авангардни изследвания и овластени хора.