Partners

FACULTY OF ORGANISATION STUDIES IN I NOVO MESTO

FOS

Faculty of Organisation Studies i Novo mesto (FOS) i Slovenien inrättades 2008 som en oberoende fakultet enligt slovensk lag. FOS har ackrediterade studieprogram inom kvalitetsledning på kandidat-, master- och doktorandnivå. FOS är innovativ och inriktad på studenternas personliga utveckling och har undervisande fakultetsmedlemmar med rik akademisk och praktisk erfarenhet inom området.

Federação de Associações Juvenis do Distrito de Braga

FAJUB

FAJUB - Federation of Youth Associations of Braga är en organisation som politiskt företräder ungdomsföreningarna i distriktet Braga både lokalt, nationellt och internationellt. FAJUB har för avsikt att lyfta fram betydelsen av föreningarnas roll i den icke-formella utbildningen av ungdomar från Braga för att utveckla ungdomsrörelsen i regionen. Genom att utbilda och utveckla ungdomsföreningar strävar man efter en framtid med fler alternativ, en demonstration och ett främjande av ungdomsföretagande, individuellt och i förening med samhällen och befolkningar.

CITY DI VIMERCATE

VIMERCATE

Vimercate är en italiensk stad med 26156 invånare, 23 km från Milano, i regionen Lombardiet. COVID-19-krisen har på ett dramatiskt sätt påverkat livet i Vimercate, särskilt i Lombardiet, där pandeminsituationen började redan före andra regioner i Italien. Italien har varit ett av de mest drabbade länderna i Europa och pandemin har fördjupat redan existerande ojämlikheter, särskilt mellan könen, på lokal, regional och nationell nivå. Dessutom har staden Vimercate, tack vare sitt kontor för EU-projekt och fonder som ägnar sig åt EU-projektförvaltning, en dokumenterad erfarenhet av EU-projekt som syftar till att stimulera lokala debatter för att ta itu med de miljöproblem som i dag kastar en lång skugga över användningen och förbrukningen av plast. Vimercate är därför engagerat i att öka medvetenheten hos lokalbefolkningen om Covid-19-krisens effekter på den demokratiska debatten, utövandet av grundläggande rättigheter och kvinnors balans mellan arbete och privatliv.

FORUM FÖR NORDISK DIASPORA

NDF

Nordic Diaspora Forum (NDF) är en forskningsorganisation i Stockholm med erfarenhet av social innovation och forskning. Under våra verksamhetsår har vi varit aktivt involverade i planering, genomförande och utvärdering av projekt på europeisk och nationell nivå inom olika tematiska områden och specifika ämnen som entreprenörskap, IKT, social innovation, klimatförändringar (underlätta grön omställning och växande energi), social inkludering osv. Vi har möjlighet att ta på oss utvecklingen av strategin för spridning, kommunikation och utnyttjande. Vi har också ett nätverk av intressenter som vi skulle kunna involvera.

Ayuntamiento de Mislata

Ayto de Mislata

Mislata är en spansk stad som ligger i regionen Valencia och i storstadsområdet Valencia. Det bör noteras att stadskärnorna Mislata och Valencia är förenade och endast en gata skiljer dem åt. Mislatas demografi är 44 320 invånare och det är en av de europeiska städerna med högst befolkningstäthet.

Associazione InCo ? Molfetta APS

InCo - Molfetta

InCo Molfetta skapades 2016 av en grupp volontärer som ville erbjuda ungdomar möjligheter till rörlighet utomlands. InCo:s mål är att förmedla olika kulturer tack vare flera EU-program för unga och vuxna. Det stöder utvecklingen av nyckelkompetenser för unga människor och erkännandet av icke-formellt lärande.

Institute of Entrepreneurship Development

iED

Institute of Entrepreneurship Development (iED) är en grekisk ideell organisation som arbetar för att främja innovation och stärka entreprenörsandan. IED är en topp modern internationell organisation, ett certifierat Center of Excellence och ett DIH, som producerar och överför kunskap, främjar entreprenörskapets kognitiva processer och stödjer varje entreprenörsföretag i hela Europa. Med hjälp av vårt nätverk och vår expertis inom olika EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt med fokus på entreprenörskap har vi skapat en allomfattande kunskap hubb som täcker behoven hos det paneuropeiska ekosystemet för entreprenörskap. Using our network and our expertise in diverse EU-funded research and innovation projects focused on entrepreneurship, we have created an all-inclusive Knowledge Hub that covers the needs of the pan-European entrepreneurial ecosystem.

Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education

FECE

FECE är en ideell organisation med säte i Sofia, Bulgarien, som grundades i januari 2014. Dess uppdrag är att främja, hjälpa och stödja utvecklingen av kultur, utbildning, innovation och entreprenörskap hos unga människor och människor med färre möjligheter. FECE främjar kulturell yttrandefrihet, uppmuntrar och organiserar kreativa initiativ inom olika områden av konst, kultur, media och utbildning på ett oberoende och kreativt sätt. Vår vision är att stärka olika samhällen och målgrupper genom konst, kultur och utbildning. FECE står för bevarandet av kulturarvet mellan generationer och utvecklingen av interkulturell dialog mellan olika samhällsskikt. FECE ger stöd till organisation och genomförande av kulturevenemang, seminarier, forskning och konferenser.

CBE Sud Luberon Val de Durance

CBE

CBE är en ideell organisation som grundades 1982 och som ägnar sig åt utökad lokal social dialog. Företaget har sitt säte i Pertuis i sydöstra Frankrike. Dess mål är att främja sysselsättningen genom att lyfta fram och stödja lokala initiativ. Privat eller offentlig, individuellt eller kollektivt, försöker man skapa synergieffekter som är kopplade till ekonomisk verksamhet, fysisk planering och mänsklig potential, vilket är grunden för södra Luberons identitet. Skapandet och organiseringen av ett CBE är ett svar på en gemensam vilja hos de lokala socioekonomiska aktörerna. Detta uttryck för lokal demokrati garanterar att de åtgärder som genomförs är effektiva och relevanta. CBE är också ett EUROPE DIRECT-center, ett officiellt nätverk från Europeiska kommissionen som främjar de europeiska värderingarna och fördelarna för medborgarna. It is based in Pertuis, South-East of France. Its objective is to promote employment, highlighting and supporting local initiatives. Private or public, individual or collective, it seeks to create synergies linked to economic activities, land planning and human potentials on which the South Luberon identity is based. The creation and organisation of a CBE respond to a common will of local socio-economic actors. This expression of local democracy assures the efficiency and pertinence of the actions conducted. CBE is also a EUROPE DIRECT centre, official network from the European Commission, which promotes the European values and benefits to citizens.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

CARDET

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) är en oberoende, icke vinstdrivande, icke-statlig forsknings- och utvecklingsorganisation baserad på Cypern, med partner runt om i världen. CARDET är en av de ledande institutionerna för forskning och utveckling i Europa-Medelhavsregionen. Vårt team strävar efter att erbjuda tjänster av högsta kvalitet till förmån för samhället. Vi samarbetar med lokala och internationella organisationer, offentliga och privata organ och över olika discipliner för att utforma lösningar på lokala och globala utmaningar. CARDET’s uppdrag är att inspirera nästa generations utbildning och att främja forskning, innovation och utveckling genom evidensbaserade metoder, banbrytande forskning och människor med inflytande.