Чуваме вашия глас!

HEARD

Въздействието на Ковид-19 върху демократични перспективи през призмата на пола

Резултати

Приносът на проекта се изразява в реализирането на:

3 откриващи събития & 3 анкетни проучвания

Използваният подход е „отдолу-нагоре“. Анкетите са разпространявани в социалните медии и целят идентифициране на критични обществени проблеми по времето на Ковид-19.

3 дискусионни панела

Насърчаване на социално ангажиране чрез дебати

Групови дискусии по конкретни теми

Между страните партньори и професионалисти от сферите на демократичния дебат, правата на човека и правата на жените

НАШАТА ЦЕЛ

Да бъдете ЧУТИ!

Проектът HEARD се фокусира върху въздействието на Ковид-19 върху демократичния дебат, упражняването на фундаменталните човешки права, които се разглеждат и през призмата на пола, и по конкретно темата за баланса между работа и личен живот при жените. Търсенето на адекватни отговори за преодоляването на кризата следва да бъде резултат от участието на различни социални партньори, гражданското общество и органите за вземане на решения в дадена държава. Въвличайки партньори от 9 различни европейски държави във всички етапи на проекта, целим да измерим въздействието на пандемията от Ковид-19 по отношение на зачитането на върховенството на закона, демократичните ценности и упражняването на основните права на човека, като обръщаме специално внимание на социалните права на гражданите и жителите на съответната държава.